Chelycypraea (Schilder, 1927)
Chelycypraea Testudinaria (Linnaeus, 1758)